Informacje umieszczone na naszej stronie internetowej poza ściśle prywatnymi celami, nie mogą być reprodukowane, przenoszone, rozprowadzane, udostępniane publicznie, rozpowszechniane lub zamieszczane w innych utworach, publikacjach lub stronach internetowych lub przechowywane bez uprzedniej pisemnej zgody spółki AQUAMO. Wszelkie zmiany i modyfikacje zawartości strony internetowej są zabronione.

Niektóre fragmenty naszej strony internetowej zawierają ilustracje, które chronione są prawami autorskimi należącymi do ich dostarczycieli.

Dane i informacje zawarte w naszej stronie internetowej zamieszczone są wyłącznie w celach informacyjnych i nie są wiążące. Spółka AQUAMO zastrzega sobie możliwość występowania nieścisłości technicznych i błędów typograficznych w informacjach zawartych na naszej stronie internetowej. Spółka AQUAMO zastrzega sobie prawo do zmiany w każdym czasie danych i informacji znajdujących się na tej stronie internetowej, bez wcześniejszego uprzedzenia osób korzystających z tej strony.

W żadnym wypadku spółka AQUAMO nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, specyficzne lub inne straty wynikające z korzystania z niej lub jakiejkolwiek łączącej się z nią strony internetowej, włączając w to bez wykluczeń wszelkie utracone zyski lub korzyści, kontakty, uszkodzenia programów komputerowych.

Wszelkie sugestie, pomysły, informacje lub inne przesyłane do nas komentarze traktowane będą jako nie poufne i niezastrzeżone. Wysyłając materiały lub informacje tym samym przekazuje się spółce AQUAMO prawo swobodnego dysponowania nimi, pokazywania, wdrażania, reprodukcji, modyfikacji, pokazywania i dystrybucji oraz wyraża zgodę na dowolne wykorzystanie przez spółkę AQUAMO wszelkich nadesłanych w jakimkolwiek celu, pomysłów, wiedzy, technik lub idei.